Lze pojistit přerušení nebo omezení provozu v důsledku pandemie nebo úředního zákazu?

Pojištění omezení nebo přerušení provozu je v nabídce všech komerčních pojistitelů od nepaměti. Je koncipováno primárně jako řešení následků věcných škod na pojištěném majetku, které se projeví v poklesu tržeb, snížení zisku a nepřerušené povinnosti podnikatelů platit své stálé výdaje. S koronavirem se všichni zeptali: byla možnost vůbec takovou situaci pojistit?

--- Daniel Bechný, holver

Pro pojištění podnikatelů jsou určující pojistné podmínky, vždy nastavené extra pro komerční sektor a velmi často specificky pro sektor svobodných povolání, jako jsou lékaři, daňoví poradci, architekti a podobně (výčet je daleko delší) a dále pro výkon podnikání na základě pouze živnostenského listu.  V obou případech platí, že jsou v rámci pojistné smlouvy sjednávaná krytí škod v důsledku specificky vyjmenovaných nebezpečí. Jedná se primárně o požár, výbuch, úder blesku a pád letadla coby příčiny škod na majetku, užívaného k podnikání. Poté zvažujeme další, pro místně příslušnou oblast anebo podnikatelskou činnost typická ohrožení, jako například vichřice, povodeň nebo vodovodní škody.

Pro individuální podnikatelskou činnost na bází živnostenských listů nebo jiných koncesí lze sjednat pojištění přerušení provozu rovněž v důsledku újmy na zdraví.

Co lze tedy podle pojistných podmínek připojistit?

Definice velmi obdobně říká, že za úřední zásah je považováno rozhodnutí nebo jiné opatření státní moci nebo veřejné správy, v jehož důsledku došlo k přerušení provozu pojištěného v místě pojištění. Záměrně jsem zvýraznil dva výrazy, abychom si jasně uvědomili, že aby pojištění splnilo svůj účel, tak úřední zásah musí vaši provozovnu zcela uzavřít, nikoliv jen její provoz omezit na určitou dobu za určitých podmínek. Místo pojištění opět jasně definuje, že přerušení provozu se musí vztahovat na přesně určené místo nebo region, do kterého spadá i provozovna podnikatele.

 

Výše uvedené tedy v praxi znamenalo, že nařízením vlády o uzavření některých druhů podniků a provozoven (obchody, restaurace a podobně) v rámci České republiky mohly být výše uvedené předpoklady splněny a odškodnění nárokováno. Úřední zásah musel být ovšem sjednanou pojištěnou příčinou pro pojištění přerušení nebo omezení provozu. A to nebylo obvyklé. Obecně se vyskytuje v produktech pojišťoven pro pojištění finančních ztrát svobodných povolání jako například lékař. Pokud však lékaři, kteří v důsledku nařízení vlády významným způsobem omezili své ordinační hodiny a rozsah některých nabízených výkonů, pocítili značný pokles příjmů, a nájemné byli nuceni platit dále, tak z komerčního pojištění nemohli být odškodněni. Nedošlo totiž k úplnému přerušení provozu.

 

Dalším mezníkem pro pochopení možností je rozdíl mezi pandemií a epidemií. Pandemie je podle dostupných definic globální záležitost, postrádající prvky pravděpodobnosti a měřitelnosti, se stěží odhadnutelnou mírou výskytu a zásahu. Z toho důvodu je jako příčina pro případný vznik škody nepojistitelná kdekoliv. Epidemie, na rozdíl od pandemie, je záležitostí lokální, odhadnutelnou, s možností predikce dalších parametrů a rozměru. Epidemie (např. žloutenka, chřipka apod.) je proto u pojišťoven pojistitelná jako možná příčina přerušení provozu, stejně jako případně související nařízení karantény. Rozhodujícím je obvykle nařízení Krajských hygienických stanic.

 

Náhlé zjevení se koronaviru ukázalo, že pojištěním přerušení provozu v důsledku úředního zákazu mohly své ztráty nejvíce saturovat zřejmě hotely a restaurace jako nositeli úplného zákazu provozu a přitom jejich možnosti odškodnění ze strany státu byly minimální. Pojištěnou příčinou musel být úřední zákaz (pandemie nesměla být uvedena ve výlukách). Největší potencionální ztrátou jsou ušlý zisk, mzdy zaměstnanců, nájmy provozoven a vybavení kuchyní, zajištění minimálního energetického přísunu pro bezpečné udržení provozu v době klidu a další.

Největší ztráty jsou u velkých podniků a společností, které museli zásadně omezit provoz v důsledku nedostatku pracovníků a obrovského poklesu objednávek. Tady ovšem pojištěná příčina v pojistné smlouvě, potažmo pojistných podmínkách, nefiguruje.

Při další aktualizaci pojištění podnikání je potřebné podnikatelským subjektům pojištění přerušení nebo omezení provozu nabídnout, a to nejlépe ve spolupráci se zkušeným pojišťovacím poradcem. I kdyby to mělo být jen z důvodu věcných škod na majetku, určeném k podnikání. Protože úřední zásah nebo plošné epidemické hrozby budou teď v nabídce pojišťoven značně omezeny případně s příslušnou rizikovou přirážkou. Pandemie jako pojištěná příčina samostatně bez dalších okolností a omezení bude sotva v nabídce komerčních pojišťoven. V dnešním globálním světě by to znamenalo obrovské riziko destabilizace pojišťovacího sektoru v případě uplatnění celosvětových škod najednou.

Štítky

Pojištění

Související články

holver oslavil 20 let

finance / / 17. 12. 2020

Zelená nebo Bílá?

finance / / 01. 08. 2020